(1) \input texinfo
(2) @comment %**začiatok hlavičky
(3) @setfilename hrncek-var.info
(4) @settitle Dokumentácia k programu HrnčekVar
(5) @comment %**koniec hlavičky

(6) @comment 2. Zhrnutie a Copyright pre info súbor
(7) @ifinfo
(8) Toto je manuál pre program HrnčekVar.
(9)
(10) Copyright @copyright{} 2000 Softvér Starej mamy
(11) @end ifinfo

(12) @comment 3. Titulná strana a Copyright pre výstup na tlačiareň
(13) @titlepage
(14) @title Dokumentácia k programu HrnčekVar
(15) @subtitle Verzia 0.4.11

(16) @vskip 0pt plus 1filll

(17) @author Stará mama
(18) Copyright @copyright{} 2000 Softvér Starej mamy
(19) @end titlepage

(20) @comment 4. Hlavný uzol a menu
(21) @node Top, Prvá kapitola, ,

(22) Dokumentácia k programu HrnčekVar.

(23) @menu
(24) * Prvá kapitola::     Jediná kapitola o HrnčekuVar.
(25) * Index::             Index na uľahčenie hľadania.
(26) @end menu

(27) @comment 5. Telo
(28) @node Prvá kapitola, Index, Top, Top
(29) @chapter Prvá kapitola
(30) @cindex Kompilovanie výstupu

(31) HrnčekVar varí sám, a tak si radšej opíšeme ako náš 
(32) prvý @emph{Texinfo} súbor @file{hrncek-var.texinfo} skonvertujeme do
(33) @cindex Texinfo súbor
(34) @emph{info} súboru.
(35) @cindex info súbor
(36)
(37) @enumerate
(38) @item
(39) Napíšeme príkaz @kbd{makeinfo hrncek-var.texinfo}, ktorý
(40) @pindex Príkaz makeinfo
(41) premení zdrojový Texinfo súbor na info súbor.
(42)
(43) Ak ste neurobili žiadnu chybu pri písaní zdrojového súboru, dostanete
(44) takúto správu:
(45) @samp{Making info file `hrncek-var.info' from `hrncek-var.texinfo'.}

(46) @item
(47) Novovytvorený info súbor si pozrieme príkazom
(48) @kbd{info -f hrncek-var.info}.
(49) @pindex Príkaz info
(50) @end enumerate

(51) @comment 6. Záver
(52) @node Index, , Prvá kapitola, Top
(53) @unnumbered Index

(54) @printindex cp
(55) @printindex pg

(56) @contents
(57) @bye